برای رسیدن به هدف چه کارهایی باید انجام دهیم؟

زمان مطالعه: ۷ دقیقه

انتخاب هدف، تمرکز قوا برای رسیدن به هدف و به دست آوردن و به کار انداختن وسیله برای رسلیدن به هدف، مهم ترین وظیفه ی ما در زندگی است.

برای آنکه انسان، آنچه را که در زندگی می خواهد جامه ی عمل بپوشاند، یعنی به هدف و مقصود خود برسد لازم است که پیش از آن این مراحل را طی کند. انتخاب هدف، تمرکز قوا و شجاعت در به کار بردن وسیله … اینک در باره ی هر یک از این مراحل که شما برای رسیدن به هدف خود ناچار از طی آن هستید، بحث می کنیم:

آنچه را که در زندگی میل دارید به دست آورید، روی یک ورقه کاغذ بنویسد و آنچه را که دیگران میل دارند شما به آن نائل شوید نیز روی همان ورقه یادداشت کنید و آنچه را هم که دیگران میل دارند از شما به دست آورند، روی همان ورقه مشخصا به قلم آورید. آن وقت دقت کنید و ببینید که در میان آن تمایلات و آرزو ها کدام از همه بهتر است و برای کدام یک از آنها شایسته است که انسان فداکاری کند.

مبادا خود را فریب دهید و یا آنکه بعضی از تمایلات شرم آور خود را یادداشت نکنید. با خویشتن همیشه صادق باشید و حتی آن چیز های بچگانه را هم که از کودکی تقاضا می کردید و هنوز تمنای آن در نهاد شماست، روی کاغذ بنویسید. زیرا در واقع مقصود از این کار آن است که میان تمایلات و آرزو های خوب و بد شما فرق گذاشته شود تا آنچه را که پسندیده است دنبال کنید و آنچه را که پسندیده نیست ترک گویید. پس برای این مقصود آرزو ها و تمایلات خوب و بد خود را صادقانه روی کاغذ بیاورید تا بخوبی بتوانید آنها را از هم جدا سازید و آنگاه با روشن بینی دنبال آرزوهای معقول بروید.

با تجربیات عملی ثابت شده است که سد راه کامیابی و مانع توفیق انسان در زندگی و آنچه موجب عقب افتادن و شکست می شود این است که در اعماق روح آدمی آرزوهای متفاوت و متضادی در پیکار هستند و مانند اسب هایی که می خواهند مسابقه دهند، چون به همدیگر برخورد می کنند از نیروی آنها کاسته می شود و از پیشرفت باز می مانند ولی وقتی خوب توجیه شدند و راه هر یک از آنها هموار شد، پیشرفت برای آنها میسر است و گرنه با برخورد به یکدیگر پیشرفت شان میسر نیست.

آرزو های گوناگون نیز در نهاد آدمی همین حال را دارد و تضاد آنهاست که انسان را از پیشرفت باز می دارد و گرنه عوامل دیگر کمتر دیده شده است که مانع عمده ی پیروزی شود. پس آنچه غالبا انسان را به هدف نمی رساند هدفهای متعدد و گوناگونی است که با هم تضاد و تفاوت دارند.

بسیاری از اشخاص قربانی تضاد و تزاحم هدف های مختلف و آرزوهای گوناگون خود هستند و با یک دنیا آرزو و امید در یک جا به صورت جسمی جامد و بی حرکت می مانند زیرا نمی دانند که برای رسیدن به کدام یک، قدم بردارند! اما در مقابل، اشخاصی هم هستند که خوب می دانند چه می خواهند و هدف و مقصود خود را معین و مشخص می سازند و با تملام قوا به دنبال آن می شتابند.

فراموش نکنید که پس از بحث و تفکر دقیق می توانید مقصود و هدف مطلوب خود را روشن سازید و با ایمان نسبت به پیروزی خود در راه رسیدن به آن قدم بردارید. در اینصورت شکست محال است زیرا همه چیز در جهان هستی تابع قانون جاذبه است و به اثبات رسیده که این اصل، همانگونه که در عالم ماده موثر است در جهان معنویات نیز جاری است. شما وقتی به پیروزی و توفیق خود اطمینان یافتید حتما پیروز و موفق خواهید شد ولی وقتی نسبت به پیروزی و توفیق خود مشکوک بودید و همواره ترسیدید که مبادا موفق نشوید، شکست ناکامی را به سوی خود کشیده اید!

شاید بپرسید که همه آرزومند توفیق و کامیابی هستند پس چرا به مقصود نمی رسند و کامیاب نمی شوند؟ جواب این است که آرزوی کامیابی و توفیق چیزی است و اطمینان به کامیاب شدن و موفق گردیدن، چیز دیگر! … همه می خواهند موفق شوند ولی همه یقین ندارند که موفق می شوند. اما آنان که به توفیق و کامیابی خود ایمان دارند پیروز هستند!

پس از آنکه هدف خود را انتخاب کردید، مثل اینکه شخص دیگری از شما می پرسد، از خود بپرسید که برای چه این هدف را انتخاب کرده اید؟ ارزش و اثر این هدف چیست و فایده ی این مقصود کدام است؟ هدفی را که برگزیده اید در برابر خود بگذارید و جوانب متعدد آن را از نظر بگذرانید.

هدف مطلوب شما در واقع همچون رود خانه یی است که باید از آن بگذرید. در آن نیک بنگرید. آیا ساحل دیگر را می بینید و آیا کرانه یی که می خواهید قدم در آن نهید امن و امان است و می توان در آن لنگر انداخت؟!

برای آنکه بدانید در چه راهی قدم نهاده اید و به کجا می رود باید از آغاز امر، نهایت کار را ببینید. بد نیست با دوستانی که به تجربه ی ایشان ایمان دارید مشورت کنید و چندین بار به ذوق و عقل خود مراجعه کنید. اگر شما چهل سال دارید و دلتان می خواهد هنر پیشه ی معروف و یا بازرگان معتبری شوید، بد نیست نظر دوستان آزموده و خیر خواه خود را در این باره بخواهید و به طور کلی هنگامی که در مرحله ی فهم و درک کیفیت هدف هستید، چشم خود را کامل باز کنید….

وقتی هدف خود را تشخیص دادید وعزم کردید که به آن برسید تمام هم و غم شما باید اندیشه در پیرامون این هدف باشد. باید همواره تصویری از آن در برابر دیدگان خود داشته باشید به طوری که دائم هدف خود را ببینید و تمام قوای شما برای رسیدن به آن تمرکز یابد.

باید در این مورد، نظیر کودکی باشید که فقط سرگرم بازیچه ی خود شده و به چیز های دیگر کمترین توجهی ندارد. هیچ اشکال ندارد که با کسانی که می دانید صحبت ایشان موجب اتلاف وقت و مایه ی پشیمانی نیست و یقین دارید که بحث کردن با ایشان شما را در رسیدن به هدفتان کمک می کند، درباره ی مقصود خود بحث کنید و مخصوصا در نظر داشته باشید با کسانی در این باره صحبت کنیدکه خودشان به مقصود رسیده اند و در صف پیروزمندان قرار دارند.

مثل معروفی است که وقتی ذره بین را روی کاغذ در برابر نور خورشید بگردانید جایی از کاغذ را نمی سوزاند ولی وقتی آن را آن را در یک نقطه متمرکز ساختید بی شک آن نقطه را خواهد سوزاند. پس شما هم تمام قوای خود را در نقطه ی معین برای رسیدن به هدفی که انتخاب کرده اید، به کار اندازید یقینا کامیاب خواهید شد.

پس از آن به خود و هدف خود و نتیجه یی که از رسیدن به هدف به دست خواهید آورد، ایمان و اطمینان کامل داشته باشید و به هیچ چیز و حادثه، هر قدر کوچک و ناچیز و یا بزرگ و مهم باشد، اجازه ندهید شما را گرفتار سستی سازد و به چنگ نومیدی اندازد. هرگز در توفیق خود شک نکنید و با روحی لبریز از اعتماد و اطمینان به کار مجاهدت مشغول باشید.

همیشه مشکلت را با آغوش باز و با لب خندان استقبال کنید زیرا نیروی مضاعفی که شما هنگام پیش آمدن مشکل، در کار خود و رفع آن مشکل به کار می اندازید سبب می شود که شما را چندین مرحله جلوتر اندازد و چرخ پیشرفت شما را تند تر گرداند.

از یاد نبرید که در مقابل هر گونه دشواری، لبخندی برلب داشته باشید و به خوبی به خاطر بسپارید که لحظه یی که شکست به سراغ شما می آید در واقع لحظه ی توقفی است که شما طی آن، در پرتو تجربه ی ناشی از شکست می توانید راه بهتر و آسان تری به سوی هدف خود پیدا کنید.

برای آنکه همیشه امیدوار و شجاع باشید، دوستان سالم و خوش بین و آزموده کمک خوبی برای شما خواهند بود لذا هیچوقت اشخاص منفی باف و بدبین و بدخواه را به خود راه ندهید. همچنین مطالعه ی زندگینامه ی شخصیت هایی که به مقاصد بزرگ نائل آمده اند، شما را در رسیدن به مقصود کمک می کند.

رسیدن به هدف، وسیله لازم دارد. وقتی هدف شما به خوبی مشخص شد وسیله ی آن نیز آشکار می شود ولی نباید پیش از تشخیص کامل وسیله، در راه هدف گام گذارید. برای آنکه راه شما روشن شود، می گویم هر نوع وسیله از عناصری تشکیل می شود که عبارت است از: مردم، شرایط زمان و مکان، شخصیت خود شما و روش شما در حل مشکلات و طرز روبرو شدن تان با مسائل زندگی … وسیله، عبارت از مجموع اینهاست که درباره ی یکایک آن بحث می کنیم: راجع به مردم، باید در نظر بگیرید که چه نوع از ایشان شما را در رسیدن به هدفتان کمک می کنند. ثروتمندان یا صاحبان نفوذ؟ هوشمندان و دانشمندان و یا مردم احساساتی و اهل شعر و هنر و عاطفه؟ زورمندان و اشخاص قویدست و یا آنان که به داشتن قوای روحی معروفند؟ اشخاص را با صفات مشخصشان در نظر بگیرید و آنگاه ایشان را در مورد خود و هدف خودتان تطبیق دهید و اثر و ارزش آن را برای خود بسنجید و آنگاه در میان ایشان کسی را که می تواند به شما کمک دهد و شما می توانید برای او کمک باشید به دوستی و همکاری برگزینید و هیچ اشکالی ندارد که اصل به خدمتگذاری او نیز آماده شوید.

در نظر داشته باشید که نباید در مقابل حوادث و عوامل خارجی، مانند مجسمه بی حرکت بایستید و در آن حالت، طرز فکر تان این باشد که بگویید تا اوضاع چنین است از دست من چه بر می آید؟ بلکه برعکس، از جمله ی کسانی باشید که خودشان اوضاع لازم و دلخواه را ایجاد می کنند و در ایجاد شرایط زمان و مکان موثرند.

تأثر و غم، راه پیشرفت و پیروزی را تیره می کند. هرگز در مقابل دشواریهای حوادث متأثر نشوید بلکه از آنها عبرت بگیرید و با قوایی چند برابر، برای رسیدن به مقصود از نو قیام کنید.

راجع به شخصیت خود و روشی که درحل مشکلت و مسائل زندگی به کار می برید، باید در خود دقیق شوید تا ضعف ها و عیب های خود را صادقانه تشخیص دهید و با کمال شهامت در رفع آن بکوشید. ترس و نومیدی هر گونه که باشد، ناپسند و سد راه مقصود است. ما با اندکی دقت می توانیم درک کنیم که از چه نوع بیماریهای روانی رنج می بریم. هر کس در راه رسیدن به هدف، مانند اتومبیل مسابقه یا اسبی است که می خواهد در میدان مسابقه شرکت کند. لازم است قبل از هر چیز، خوب اعضا و جوارح و آلت و ادوات و ساختمان و ترکیب آن را وارسی کرد تا نقائص آن بر طرف و خرابی هایش ترمیم شود و آنوقت با اطمینان خاطر و خیال راحت، قدم در میدان مسابقه نهاد. در این صورت پیروزی حتمی است.

مدیر سایت نوشته شده توسط:

اولین نفری باشید که نظر می دهد.

    پاسخی بگذارید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    2 + 1 =