چگونه از بروز اشتباهات در کسب وکار جلوگیری کنیم

زمان مطالعه: ۴ دقیقه
 • کسب و کار خود را عمیقاً بشناسید

قبل از راه اندازی کسب و کار خـود، سعی کنید بهترین آموزش را در حوزه مربوطه دیده باشید. یک دانشجوی جدی و سختکوش در زمینۀ صنعت خود باشید. هر چیزی که می توانیـد و به نحوی به صنعت شما مربوط می شود را مورد مطالعه قرار دهید که شامل مجلات تجاری، مجلات دورهای بازرگانی، کتاب ها، گزارشات تحقیقـی و نظایر اینهاست. سعی در آموختن چیزهایی داشته باشید که برای موفقیت در این فرآیند بـه آنهـا نیـاز داریـد. تمـاس فـردی بـا عرضـه کننـدگان، مشتریان، انجمن های تجاری و سایر گروه هایی که در همین صنعت نقش فعالی دارند یکی دیگر از روش های بسیار عالی برای کـسب ایـن دانـش است. کارآفرینان هوشمند به انجمن های تجاری و صنعتی ملحق شده و در نمایشگاه های تجاری حضور می یابند تا اطلاعات ارزشـمندی را در ایـن زمینه گردآوری نموده و تماسهای کلیدی را قبل از گشایش درهای مؤسسۀ بازرگانی خود برقرار کنند. کارآفرینان موفق همانند اسفنج هایی هستند که مرتباً درصدد کسب دانش از منابع گوناگون بر می آیند

 • یک طرح کسب و کار منسجم تهیه کنید

برای تمام کارآفرینان، یک طرح کسب و کار مکتوب و مناسب، یکی از مؤلفه های اساسی در کسب آمادگی و موفقیت است. بـدون یـک طـرح کسب و کار منسجم، یک شرکت، بدون اینکه هدف مشخصی داشته باشد، مرتباً به این سو و آن سو خواهد رفت. با این وجود، کارآفرینان، افـرادی عملگرا بوده و غالباً بدون صرف زمان برای آماده سازی، طرح مکتوبی که بیانگر اساس و ماهیت فعالیت هـای بازرگـانی باشـد، مـستقیماً بـه سـمت اجرای فعالیت های بازرگانی حرکت می کنند. متأسفانه، بسیاری از کارآفرینان هیچ گاه زمان کافی را صرف تهیۀ یـک طـرح کـسب و کـار منـسجم نمی کنند. این طرح، نه تنها مسیری را به سوی موفقیت در اختیار آنها می گذارد بلکه معیاری را مشخص میکند که بـر آن اسـاس، کـارآفرین مـی-تواند عملکرد واقعی شرکت را اندازه گیری نماید. منابع لازم برای ایجاد یک طرح کسب و کار، شامل نرمافزارهایی مثـل Pro Plan Business هستند که میتوانند به مالکان بالقوه و بالفعل مؤسسات بازرگانی در تهیۀ طرحهای بازرگانی خود کمک کنند. ایجـاد یـک کـسب و کـار موفـق بـا اجرای دقیق یک طرح کسب و کار منسجم انجام خواهد گرفت. طرح کسب و کار، به کارآفرین امکان میدهد تا واقعیت ها را جایگزین فرضیات اشتباه نموده و قبل از اتخـاذ تـصمیم، آنهـا را در فعالیـت هـای بازرگانی خود به کار گیرد. فرآیند برنامه ریزی، کارآفرینان را مجبور میکند تـا در ایـن مـورد سـؤالاتی را مطـرح کـرده و پـس از آن، بـه بعـضی از سؤالات مشکل، چالشی و مهم پاسخ گویند.

 • منابع مالی را مدیریت کنید

بهترین دفاع علیه مشکلات مالی، تهیه یک سیستم اطلاعاتی کاربردی و سپس استفاده از این اطلاعات برای اتخاذ تصمیمات بازرگـانی اسـت. هیچ کارآفرینی نمی تواند کنترل خود بر فعالیت های بازرگانی را حفظ کند مگر اینکه قادر به قضاوت درباره سلامت مالی مؤسسۀ مذکور باشد. اولین گام در مدیریت مؤثر منابع مالی، در اختیار داشتن سرمایۀ اولیۀ کافی است، بسیاری از کارآفرینان، کسب و کار خـود را بـا سـرمایۀ انـدک آغاز می کنند. یک مالک با تجربۀ مؤسسۀ بازرگانی اینگونه توصیه میکند که، “میزان سرمایه مورد نیاز برای راه اندازی مؤسـسۀ بازرگـانی را بـرآورد کرده و سپس عدد مذکور را دو برابر کنید”. او به نکته خوبی اشاره میکند. هزینۀ راه اندازی یک شرکت، همیشه تقریباً بیش از آن چیزی اسـت کـه کارآفرین انتظار دارد. پول نقد ارزشمندترین منبع مالی تمام مؤسسات بازرگانی است. اگر چـه سـودآوری نقـشی اساسـی در بقـای بلندمـدت سـازمان دارد، مؤسـسۀ بازرگانی باید دارای جریان کافی نقدینگی باشد تا بتواند به صورتحساب ها و تعهدات خود عمل کند. بعضی از کارآفرینـان بـر فـروش فزاینـده بـرای تأمین نیازهای نقدینگی شرکت حساب می کنند ولی این امر تقریباً هیچ گاه اتفاق نخواهد افتاد. شرکتهای در حال رشد معمولاً پـول نقـدی بـیش از آنچه تولید میکنند را مصرف نموده و هر چه رشد آنها سریعتر باشد، پول نقد بیشتری می بلعند! تاریخچۀ کسب و کار پر از شرکت هـای شکـست خورده ای است که مؤسسات آنها هیچ ایده ای در زمینۀ منابع و مصارف مالی شرکت نداشته اند گویا مطمئن بوده اند که خزانۀ بی پایـانی از پـول نقـد وجود دارد که هر زمان اراده کنند می توانند از آن برداشت کنند.

 • صورتهای مالی را بشناسید

صاحبان تمام شرکت ها باید به ثبت ها و صورت های مالی اتکاء کنند تا شرایط کسب وکار خود را بشناسد. همچنین، اغلب کارآفرینان تنها از ایـن صورتحساب ها برای اهداف مالیاتی، و نه به عنوان یک ابزار حیاتی کنترل مدیریتی، استفاده می کنند. بـرای درک صـحیح رخـدادهای یـک مؤسـسه، مالک باید درکی اساسی و پایه ای از حسابداری ومالی داشته باشد. این صورت های مالی، هنگامی که به شکل مناسبی مورد تجزیه و تحلیل و تفسیر قرار گیرند، شاخصه ای قابل اعتمادی از سلامت یک شـرکت کوچک خواهند بود. این صورتحسابها میتوانند در تعیین مشکلات بالقوه کاملاً مفید باشند. بـه عنـوان مثـال، فـروش، سـود و سـرمایه در گـردش کاهنده و بدهیهای فزاینده همگی نشانه های مشکلات بالقوه ای هستند که نیازمند توجه آنی هستند.

 • نحوه مدیریت مؤثر انسانها را بیاموزید

صرفنظر از نوع کسب و کار، شما باید نحوه مدیریت انسانها را بیاموزید. همـۀ شـرکتهـا بـه پایـه ای از پرسـنل آمـوزش دیـده و بـا انگیـزه نیازمندند. هیچ مالکی نمیتواند همۀ کارها را به تنهایی انجام دهد. افرادی که یک کارآفرین به استخدام خود در مـی آورد در نهایـت تعیـین کننـده میزان ارتفاعی است که شرکت می تواند صعود کرده یا عمقی است که می تواند در آن فرو برود. با این وجود، جذب و حفظ مجموعـه ای از کارکنـان واجد شرایط کار آسانی نیست. این امر برای تمام مالکان مؤسسات بازرگانی کوچک یک چالش جدی به حساب می آیـد. بـه قـول یـک کارشـناس کسب و کارهای کوچک، “در نهایت، بهترین منبع قابل اتکای شما، کیفیت پرسنلی است که در اختیار دارید”

 • با خودتان هماهنگ باشید

کی از مشاوران بازرگانی می گوید، “راه اندازی یک کسب و کار همانند یک دوی ماراتن است. اگر آمادگی کافی ذهنی و فیزیکی نداریـد، بهتـر است به سراغ کار دیگری بروید”. موفقیت شرکت به پشتکار و توجه مداوم شما بستگی دارد. بنابراین، بسیار مهم است کـه سـلامت خـود را دقیقـاً زیر نظر داشته باشید. استرس، اگر تحت کنترل قرار نگیرد، یکی از مشکلات اولیه به حساب میآید. کارآفرینان موفق متوجه این موضوع شده اند که زمان، ارزشمندترین دارایی آنهاست و آموخته اند که آن را به شکل مؤثری مدیریت کنند تا خـود و شرکت شان را به شکل مولدتری دربیاورند. البته، هیچ یک از اینها بدون علاقه به شرکت، محصولات و خدمات آن، مـشتریان و جامعـه امکـان پـذیر نیست. علاقه آن چیزی است که یک کارآفرینِ شکست خورده را مجدداً به صحنه بازگردانده، او را به تلاش مجدد واداشـته و دوبـاره بـه روزهـای اوج خود می رساند.

مدیر سایت نوشته شده توسط:

اولین نفری باشید که نظر می دهد.

  پاسخی بگذارید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  6 + 7 =