چگونه از شرایط نا خواسته رهایی یابیم؟

زمان مطالعه: ۳ دقیقه

دیدیم و درک کردیم که بدی ها چیزی نیستند مگر سایه ی گذرا که بین خودمان و خوبی های ابدی به وجود می آوریم و دانستیم که جهان آینه یی است که هر کس در آن باز تابی از خویش را می بیند و حال با گام های استوار و آرام به سطحی از ادراک می رسیم که از آنجا الهام برای بشر به مثابه ی قانونی است قابل تحقق یافتن.

با دست یافتن به این مطلب برای ما دانشی میسر می گردد مبنی بر اینکه همه چیز بگونه یی پیوسته و نامحدود در فرایند تأثیر متقابل علت و معلول گنجانده شده است و بر آن نمی توان استثنایی قایل شد.

از جزئی ترین اندیشه، حرف، یا عمل انسان گرفته تا اجرام سماوی همه تابع این قانون هستند.

در این مورد هیچگونه تعیین شرایطی که جنبه ی مطلق داشته باشد، حتی برای یک لحظه نمی تواند وجود داشته باشد زیرا چنین شرایطی به منزله ی عدم پذیرش و نفی این قانون محسوب می گردد.

بنابراین قابل درک است که شرایط زندگی، باترتیب و توالی هماهنگی به نظم آمده است و راز و علت هر شرایطی تنها در خودش پنهان است.

بر روی دروازه ابدیت چنین نوشته اند که: آدمی هر چه بکارد، همان را می درود و کسی را در مورد این حقیقت، تحاشی و تردیدی نیست. کسی که دست بر شعله ی آتش می زند بایستی از شورش حاصل از این کار خود رنج ببرد زیرا نه دعا و نه نفرین هیچ یک در تغییر این فرایند و نتیجه بخشی موثر نیست.

این قانون با همان دقت در قلمرو ذهن نیز حکم فرما است. بیزاری، خشم، رشک، حسد، شهوت، حرص و آز همگی آتش هایی هستند که می سوزانند و هر که آنها را لمس کند باید عذاب سوختن را نیز بر خویش هموار سازد.

تمام این حالت و صفات مجموعه یی از شرایط ذهنی هستند که ما معمول آنها را بدی می نامیم، زیرا این صفات در واقع نمود تلاش هایی هستند که روح آنها را پس می زند بنابراین ندیده انگاشتن قانون و عوامل فوق به آشفتگی و پریشانی عالم درون ما می انجامد و دیر یا زود تاثیر خود را به صورت بیماری، شکست، بدبختی آمیخته با غم و درد، رنج و یأس بروز می دهد و آنگاه این صفات بد در زندگی ما تحقق می پذیرد.

حال آنکله عشق مهربانی، حسن نیت و خلوص خصائلی هستند که هر کس آنها را صمیمانه بطلبد به او آرامش ارزانی خواهند داشت و هر گاه با قانون ابدیت هماهنگ و همراه باشند به صورت تندرستی، آرامش خاطر و موفقیت انکار ناپذیر و نیک بختی متجلی می شوند و به منصه ی ظهور می رسند.

داشتن درک عمیقی از این قانون خارق العاده که تمام جهان هستی را زیر سلطه ی خویش دارد، منجر بله تحصیل شرایط ذهنی خاصی می گردد که به طاعت موسوم است. دانستن این مطلب که عدالت، هماهنگی و عشق افضل صفات در جهان بشری هستند به منزله ی اعتراف و اقرار به این امر است که شرایط نا مطلوب و درد آور، نتیجه ی نافرمانی از قانون فوق است.

چنین دانشی، منتهی به نیرومندی و انسجام شخصیت می گردد و بر اساس همین دانش به تنهایی است که شالوده ی یک زندگی واقعی و موفقیتی پایدار پی ریزی می شود زیرا تحصیل شکیبایی و تحت هر شرایطی سنگ زیرن آسیاب بودن به عنوان عامل ضروری در خود آموزی و تربیت نفس است که با چیره شدن بر شرایط، با موفقیتی مسلم و بدون ترس از رجعت به بد بختی ها امکان پذیر می گردد.

چنین بنده ی مطیعی که هماهنگ با قانون رفتار می کند در واقع هویت خویش را همراه با قانون باز می شناسد و دراین رهگذر، با موفقیتی پایدار بر تمام شرایط پیروز می گردد و آنچه می سازد هرگز ویران نمی گردد.

علت و انگیزه ی تمامی نقاط قوت و ضعف رفتار و اندیشه ی آدمی، از ضمیر اوست همان طور که کلیه ی کامیابی ها و تیره روزی ها ازعالم درون مان ناشی می گردد. هیچ پیشرفتی وجود ندارد که از شکوفا شدن عالم درون جدا و بدور باشد و هیچ تکیه گاه مطمئنی برای کامیابی و آرامش پدید نمی آید مگر با پیشرفت منظم در تحصیل دانش.

مدیر سایت نوشته شده توسط:

اولین نفری باشید که نظر می دهد.

    پاسخی بگذارید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    1 + 1 =