دسته: خلاقیت

۲۳/۰۹/۱۳۹۸ / / خلاقیت
۲۳/۰۹/۱۳۹۸ / / خلاقیت

زمان مطالعه: ۲ دقیقه برای اینکه خلاقیتی ایجاد و پرورش یابد بایستی فنون و تکنیک هایی رعایت گردد. محققان…

۲۳/۰۹/۱۳۹۸ / / خلاقیت
۲۳/۰۹/۱۳۹۸ / / خلاقیت

زمان مطالعه: ۳ دقیقه برای تحقق و پرورش خلاقیت، تنها آموزش مطالب مناسب یا برنامه ریزی برای توسعۀ استعدادهای…

۲۳/۰۹/۱۳۹۸ / / خلاقیت

زمان مطالعه: ۳ دقیقه خلاقیت را به صورت های مختلف و متعددی تعریف کرده اند اما در تمام تعاریف…