دسته: خلاقیت

۰

شرایط ایجاد خلاقیت

زمان مطالعه: ۲ دقیقه نویسندگان مختلف شرایط و زمینه های متفاوتی را برای بروز خلاقیت در نظر دارند به هرحال راه های عمده ای که می تواند محرک خلاقیت باشد، عبارتند از: فضای خلاق: یکی از راه های...

۰

تکنیک های خلاقیت

زمان مطالعه: ۲ دقیقه برای اینکه خلاقیتی ایجاد و پرورش یابد بایستی فنون و تکنیک هایی رعایت گردد. محققان مختلف فنونی را ذکر کرده اند که به مهم ترین آنها اشاره می شود: یورش فکری (STORMING BRAIN )...

۰

خلاقیت در مدیریت

زمان مطالعه: ۳ دقیقه خلاقیت در مدیریت علاوه بر جنبۀ شخصی آن که مربوط به هدایت و توسعۀ توانایی خلاق شخص مدیر است. متضمن دستاوردهای خلاق سازمان نیز هست. تفاوت یک مدیر خلاق با نویسنده، دانشمند یا پزشک...

۰

مدیریت خلاقیت

زمان مطالعه: ۳ دقیقه برای تحقق و پرورش خلاقیت، تنها آموزش مطالب مناسب یا برنامه ریزی برای توسعۀ استعدادهای خلاق کافی نیست؛ بلکه باید به افراد کمک کرد افراد نقاطی را که انگیزه و مهارتها با یکدیگر منطبق...

۰

خلاقیت

زمان مطالعه: ۳ دقیقه خلاقیت را به صورت های مختلف و متعددی تعریف کرده اند اما در تمام تعاریف دو مفهوم تازگی و نو بودن و دیگری ارزشمندی و تناسب مشترک می باشد. عمل خلاق از طریق اکتشاف...